RAZVODNI ORMANI ZA STUBNE TRAFO-STANICE (STS)

"Elektromehanika" d.o.o. Niš proizvodi razvodne ormane za stubne trafo-stanice (STS) U dovodnom polju je ugrađen teretni prekidač ili prekidač sa termičkom i prekostrujnom zaštitom, kako je definisano uslovima u Projektu. U ormanu se standardno ugrađuje oprema za merenje glavnih električnih veličina (struje i napona). Razvodno polje je sa postoljima za osigurače, standardno od 250A ili 400A.